Zajištění schůdnosti chodníků – zima 2020/2021

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. (TSK), zajišťuje, ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, sjízdnost a schůdnost komunikací na území hl. m. Prahy, svěřených jí do správy. Dále se TSK řídí nařízením č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších právních předpisů

Rada městské části Praha 2  dne 24. 11. 2009 odsouhlasila systém zimního úklidu pěších komunikací na území Prahy 2. Městská část Praha 2 zajistí úklid vybraných chodníků, které jsou nařízením h. m. Prahy zařazeny do neudržovaných.

Níže uvádíme odkaz na webové stránky TSK hl. m. Prahy, a. s., kde je podrobně v mapě vyznačena zimní údržba chodníků a vozovek pro zimní údržbu 2020/2021.

Zimní údržba komunikací hl. m. Prahy ve správě TSK v zimním období 2020/2021

Chodníky jsou rozděleny v návaznosti na vyhlášku č. 39/1997 Sb. HMP ve znění pozdějších předpisů do dvou pořadí důležitosti:

1. pořadí  

zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;

2. pořadí  

zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou podle výše uvedené vyhlášky u:

a)  1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;

b)  2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti  1. pořadí.“.

 

Aktuální znění vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy k zimní údržbě: