Svoz nebezpečného odpadu

Informace k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu včetně sběru potravinářského oleje na území hl. m. Prahy v roce 2021

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu. Od roku 2019 je služba svozu nebezpečných odpadů  rozšířena o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. auto

Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:

 •  rozpouštědla

 •  kyseliny

 •  zásady

 •  fotochemikálie

 •  pesticidy

 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)

 •  olej a tuk

 •  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice

 •  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)

 •  léčiva

 •  baterie a akumulátory

Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat!

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V letech 2019–2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST, a. s., IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník otervřeného výběrového řízení. Nové kontaktní telefony na obsluhu svozových aut jsou: 601 389 243, 731 451 582.


Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Praha 2