Praha 2 navýšila finanční prostředky z grantů na pomoc obětem domácího násilí

Městská část Praha 2 dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se dostali do krizové životní situace. Organizacím, které nabízejí pomoc obětem domácího násilí či uskutečňují preventivní programy na školách zřizovaných Prahou 2, poskytne v letošním roce finanční prostředky ve výši 920 tisíc korun. Navýšení veřejné finanční podpory ze strany městské části je mimo jiné i reakcí na častější případy týrání, zneužívání či jiného ohrožení osob v uzavřených domácnostech v loňském roce. 

„Navýšení prostředků poskytnutých do oblasti preventivních programů je v současnosti nutností. Na bezpečí občanů nám záleží. Ženám, dětem či seniorům, jako obzvláště zranitelným obětem domácího násilí, je třeba maximálně pomáhat. Zvláště v této složité době,“ komentuje zvýšenou částku poskytnutou na granty do této oblasti radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Účelové dotace na svou činnost tak obdrží například organizace, jako jsou ROSA – centrum pro ženy, zabývající se poradenstvím pro oběti domácího násilí (80 tisíc Kč) či Bílý kruh bezpečí, pomáhající obětem trestných činů (80 tisíc Kč). Stejná částka je také určena pro Linku důvěry Dětského krizového centra. Novým hrozbám na školách městské části Praha 2 pomůže předejít dotace pro Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. (60 tisíc Kč). Zbývající částka z rozpočtu dvojky půjde na dalších devět projektů z oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Městská část Praha 2 již v únoru letošního roku podepsala memorandum o spolupráci s centrem pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, o. p. s. Loni radnice obdobně podpořila aktivity Bílého kruhu bezpečí a zahájila společný program „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“, spočívající v aktivitách vedoucích ke zvýšení informovanosti  občanů, úředníků, sociálních pracovníků, policistů a strážníků o obětech trestných činů, jejich potřebách, právech, postavení v trestním řízení a o možnostech pomoci. 

 Společný program. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová a radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti Michal Zuna

Společný program. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová a radní Prahy 2 pro oblast bezpečnosti Michal Zuna.

Linka pomoci obětem

Linka pomoci obětem. Na telefonní linku 116 006 se může zdarma obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu.

Bílý kruh

Bílý kruh bezpečí. Organizace pro pomoc obětem kriminality ve spolupráci s městskou částí Praha 2 usiluje o zvýšení informovanosti o obětech trestných činů. 

Zveřejněno: 15.07.2021 – webadmin@praha2.cz