Umožněme čištění komunikací 

Pod znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství zpravidla rozumíme odhozené nedopalky cigaret, žvýkačky, papíry, zbytky potraviny, psí exkrementy, krmení pro zvířata a ptáky, různé obaly, lahve a tak dál.

Nemá smysl vyjmenovávat, čím vším my, občané, znečišťujeme své okolí, byl by to dlouhý seznam. Tam, kde je malá hrozba trestu za porušení vyhlášky, tam jsme si zkrátka zvykli nechovat se k sobě slušně a ohleduplně a smířili jsme se s tím, že to někdo po nás uklidí.

Dosud jsme uvedli případy znečištění, které si každý z nás umí dobře představit a denně na ně na veřejných prostranstvích naráží. Další zdroj znečištění sice již není tak patrný, ale z hlediska vlivu na naše zdraví je daleko zásadnější. Je jím prach, který je kontaminován mimo jiné výfukovými plyny a který se usazuje v plicích. Ve stále větší míře způsobuje kardiovaskulární nemoci, nádorová onemocnění, nemoci dýchacího ústrojí, chronická onemocnění dětí a kojeneckou úmrtnost.

Ulice Prahy 2 jsou prachem zatěžovány trvale. V důsledku špatně řešené dopravní situace v minulosti čelí celý obvod denně statisícům aut. Jejich emise obsahují mikročástice, které pouhým okem nevidíme, avšak po „nastřádání“ již viditelné a zejména škodlivé jsou. Prach se usazuje zvláště pod zaparkovanými vozidly, kde není deštěm dostatečně smýván a kde je následně automobilem rozvířen. Spolu se spadem, který se uvolňuje např. ze střech a fasád domů, jsou tak ulice prachem zahlcené.

Přestože se snažíme udržovat naši dvojku co nejčistší a v letních vedrech ulice i kropíme, aby prachu poletovalo co nejméně, stále nenacházíme pochopení u všech obyvatel Prahy 2. Udělejme něco pro sebe i pro své okolí!

Respektujme cyklus mytí ulic. Mysleme i na děti, které jsou menší a zvířeným prachem jsou zatíženy daleko více. Na blokové čištění dostatečně dopředu upozorňujeme v letácích a přenosnými značkami. Přeparkujme svá vozidla. Čisticí stroje tak budou mít prostor pro práci a nám všem se bude lépe dýchat.

Odbor životního prostředí


Závazná stanoviska


 Pětileté průměrné koncentrace znečištění ovzduší
Imisní situace v letech 2006–15 – Legerova

Imisní situace v letech 2006–15 – Riegrovy sady
 
Srovnání imisní situace v lokalitách Riegrovy sady a Legerova (dokument ve formátu MS Excel ke stažení)

..............................................................................................................................................................................................................................................

Dotace na nové plynové kondenzační kotle
.............................................................................................................................................................................................................................................