BASTION XXXI – U BOŽÍCH MUK

Návrh revitalizace Bastionu u Božích muk

>>Návštěvní řád

Původní stav

Oblast barokního Bastionu XXXI je součástí středověkého opevnění Nového Města pražského, založeného roku 1348 císařem Karlem IV. + IMG_6610.jpgNedobytnost místa byla posílena přítomností chrámu Karla Velikého. Spolu s pevností Vyšehrad, významnou památkou fortifikace města, tvoří hradby obranný komplex skrytý v nových vrstvách soudobé Prahy, památky UNESCO. Oblast zahrad před hradbami byla ve 14. století ponechána jako územní rezerva a zůstala nezastavěná i v době pozdějšího rozšiřování města. Zachovaná linie hradeb dosud jasně odděluje funkční územní celky před hradbou, Nové Město a kampus Karlovy univerzity, a za hradbou, park Folimanka a část města pod Vyšehradem. Neprostupnost území způsobila vznik periferní, nepřístupné a nevyužité zeleně uvnitř centra města, místy až s charakterem "brownfields". Postupná ztráta významu historických cest a cílů v území způsobila sice konzervaci místa, ale i lokální pauperizace a související ohrožení historických památek.

Původní stav - místo uzavřené rozpadlou ohradou, nepřístupné, neviditelné. Za ohradou neprostupný vysoký plevel prorůstající hromady sutě. Uprostřed torzo domu. Periferie uprostřed starého města. Ale také - oáza uprostřed města. Vyjmutá, vyzvednutá, vyklenutá nad údolí. Místo levitující ve vlastní prostorové vrstvě. Prostor specifického světla, větru, obrazů horizontu.

Záměr

Stavba je součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství v oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového Města pražského a Vinohrad. Vybudováním pěších tras a průchodů by se dotčené území mělo stát součástí plynulého propojení zeleně od parku Folimanka a oblasti Botiče přes Bastion u Božích muk, zeleň pod hradbami novoměstského opevnění, park Horská, zahradu Ztracenka, zeleň albertovských svahů, zahrady u Panny Marie bolestné, botanickou zahradu až po Karlovo náměstí, opačným směrem od Folimanky pak k Havlíčkovým sadům, Bezručovým sadům, sadům Svatopluka Čecha a Riegrovým sadům.

Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru "před a za" středověkou hradební linií oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele před i za hradbou a obnovení základních vlastností "ostrožny", místa s širokou viditelností (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, místa pobytu, místa setrvání, místa k přemýšlení, místa odpočinku, místa akropole přístupné cestami ze všech stran. Místa cíle, místa setkání, místa schůzek, místa k zapamatování, místa koncentrace lidského umění, místa odpočinku na slunci, pikniku na trávě, posezení na lavici pod stromem, místa "opevnění", místa bezpečí, "věčného" místa v Praze, místa Bastionu u Božích muk.

Návrh

Revitalizace se uskutečnila na základě vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže, vypsané Městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt zázemí byl navržen jako podzemní stavba, skrytá akropole, která láká svým obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Je koncipován jako samostatná pevná schránka lastury, vložená do souvrství archeologicky definovaných stratigrafických rovin barokního a nového terénu, bez narušení charakteru fortifikace a pohledové linie hradeb. Objekt nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu. Masivní posuvné stěny umožňují naprosté uzavření baru a ostatního zázemí kavárny a přeměnu na otevřený kulturní prostor. Otevřením prosklených stěn jak směrem do atria, tak směrem do volného prostranství bastionu lze kompletně propojit interiér s exteriérem a vytvořit jednotný neomezený prostor pro pořádání divadelních představení nebo koncertů. Upravená plocha bastionu umožňuje výstavu uměleckých děl v krajině. Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou, obrácenou k panoramatu Vyšehradu, stává plnohodnotnou součástí interiéru. Obnovená pohledová komunikace mezi fortifikacemi navazuje na strategickou vzájemnost obou staveb v prostoru města. Propojení území skrze hradby je realizováno průchodem na rozhraní mezi středověkou a barokní zdí fortifikace v místě skrytých středověkých schodů. Nové točité schodiště spojuje Bastion s parkem Horská a novou brankou v hradbách dále s parkem Folimanka. Součástí návrhu je i rekonstrukce stěnové kaple z 18. století a doplnění soudobé skulptury Božích muk.

Realizace

Revitalizace Bastionu je první realizovanou součástí rozsáhlého záměru, jejíž velký význam spočívá v nastartování procesu oživení širší oblasti, přivedení obyvatel do lokality, upoutání pozornosti veřejnosti umožňující pokračování dalších etap revitalizace. Vložení nové pobytové a kulturní funkce do struktury památkových objektů umožnilo jejich záchranu nikoli jako neživých muzeálních objektů, ale jako přirozené živoucí součásti města. Výsledná architektonická podoba je důkazem možnosti spojení památkového přístupu k obnově památkově cenných konstrukcí a přiměřeně sebevědomého současného výrazu nové kontextuální architektury. Stává se tak příkladem možného zůsobu práce v oblastech podobného charakteru. Vytvořením současné skulptury Božích muk do obnovené kaple a jejím vysvěcením došlo k posílení genia loci a návratu obsahu jménu místa.

Kromě kontextuálního doplnění a vyzdvihnutí potenciálu stávajícího prostředí přinášejí nové objekty také prožitek z architektury samotné. Tvarosloví nosvostavby je elementární, minimální a vychází z principů fortifikační architektury. Záměrem je elementárnost prvků a materiálů, nepřidávání ničeho "navíc". Mnohovrstevnatosti vjemů bylo dosaženo nikoli kupením detailů, ale naopak ukládáním vrstev vjemů do samotné hmoty a prostoru, které akcentují, iniciují anebo pouze hostí jemné jevy prostředí - proměnlivou barevnost odrazů slunce, temnou hloubku stínů, šelest suchých listů, přechody světla a stínu od nejjemnější struktury k ostrým hranám kontrastu, pomalé stékání rzi po kamenné zdi - odměřující čas.

Převzato z publikace Bastion XXXI - U Božích muk, vydavatel MCA atelier a MČ Praha 2, 2012

Investor: MČ Praha 2
Realizátor: MCA atelier s.r.o.
Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Bastion na mapě

Google Street View
Zveřejněno: 25.09.2012 – webadmin@praha2.cz