E-mail zaslaný zástupcům městských částí

Vážení zástupci MČ Praha 1 - 22,

dovoluji se na Vás obrátit ve věci zahájení nezbytné vzájemné spolupráce v optimalizaci svozu tříděného odpadu od občanů na území hl. m. Prahy, prostřednictvím separačních stanovišť umístěných v ulicích města, v průběhu měsíce října a listopadu 2020.

Vzhledem k tomu, že pro rok 2021 bude pravděpodobně poměrně významně ponížen rozpočet oddělení odpadů OCP, zejména v jeho částech, které se týkají výdajů na služby spojené se svozem a sběrem využitelných složek komunálního odpadu, dojde do konce roku 2020 s přesahem do roku 2021 ke změně přístupu oddělení odpadů k řešení Vašich požadavků na průběžné navyšování počtu nebo četnosti svozu separačních stanovišť v Praze. Důvodem korekce výdajů města je probíhající globální koronavirová pandemie a nezbytná potřeba zajistit funkční opatření k zamezení jejího dalšího šíření.

Tímto bych Vás chtěl požádat, aby z Vaší strany došlo na Vašich územích k vytipování minimálně 2 venkovních separačních stanovišť, které je možné zrušit (stáhnout) a to nejlépe s účinností od 1.12.2020. Jsme si vědomi problematičnosti tohoto požadavku, nicméně Vás žádám o jeho akceptaci. Žádáme vás tedy o objektivní posouzení skutečnosti, zda se v rámci nepřetržitého zahušťování sběrné sítě v období minulých téměř 20 let, nejeví některé stanoviště jako ne zcela vhodně umístěné, nevyužívané občany nebo naopak nadměrně zneužívané živnostníky, které je tedy pro Vás problematické, protože je zdrojem nepořádku a narušuje vzhled Vaší MČ. Jako vyhovění našemu požadavku nebude akceptován případný přesun stanoviště v rámci území MĆ.

Vytipovaná stanoviště prosím zadejte do aplikace Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO), tj. stejným způsobem, kterým do této aplikace Vaše požadavky související s navyšováním sběru využitelných složek zadáváte.

Termín zaslání požadavku a jeho zadání do KSNKO je 2.11.2020.

Pokud do tohoto termínu Vaše požadavky neobdržíme, budou separační stanoviště vytipována ze strany OCP ve spolupráci se svozovými společnostmi, do 15.11.2020.

Podotýkám, že optimalizace ve smyslu snižování počtu se týká pouze venkovních „nadzemních“ stanovišť. Netýká se tedy podzemních stanovišť ani již zřízených domovních stanovišť.

Veškeré naše úsilí bude v průběhu roku 2021 směřovat k tomu, aby nedošlo k úplnému zastavení navyšování služby tříděného odpadu a pevně věříme, že k tomuto zcela extrémnímu kroku nedojde. Pokud nám to finanční situace dovolí, a pevně věříme, že ano, chtěli bychom se zaměřit výhradně a pouze na zřizování nových stanovišť tříděného sběru, které vzniknou pouze u nově vzniklé zástavby v Praze. Rovněž bychom rádi i nadále zachovali trend z roku 2020 a navyšovali počty domovních stanovišť a počty nově umístěných sběrných nádob na kovové obaly. Vše se bude odvíjet od aktuálních finančních možností OCP a konečné podoby rozpočtu OCP pro rok 2021, jehož finální podoba ještě není Zastupitelstvem HMP schválena.

Požadavky na zvyšování četnosti svozu jednotlivých komodit nebo úklidů budou akceptovány jen ve výjimečných případech, opět s vazbou na aktuální rozpočtové možnosti OCP.

V případě dotazů k dané věci jsem vám plně k dispozici. Pevně věřím, že nastalá omezení společně zvládneme při zachování maximálního možného standardu služeb poskytovaných pro občany města.

O výsledku výše definovaného požadavku a dalším vývoji nastalé situace Vás budu informovat po 15.11.2020.

„Malé“ MČ Praha – Benice až Praha – Zličín budou z mé strany osloveny s obdobnou žádostí samostatně.

 

S pozdravem  

Ing. Radim Polák

vedoucí oddělení odpadů