7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

7. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

7. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 

 

 pondělí 30. 5. 2016 v 15:00 hod.

 

 

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 

 1. k odvolání a volbě členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 2. ke směně bytových jednotek v domě Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 3. k postupu při prodeji půdních vestaveb v bytovém domě Dittrichova 1943/22, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 4. k postupu při prodeji bytového domu Dittrichova 1943/22 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 5. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 68 stojící na pozemku parc. č. 202 zaps. na LV 570 a 571 k. ú. Vyšehrad na adrese Vratislavova 68/19 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 6. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 343 stojící na pozemku parc. č. 1177 zaps. na LV 6568 a 6569 k. ú. Nové Město na adrese Trojanova 343/16 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 7. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 660 stojící na pozemku parc. č. 384 zaps. na LV 14309 a 14310 k. ú. Vinohrady na adrese Bělehradská 660/85 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 8. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 181 stojící na pozemku parc. č. 362 zaps. na LV 14314 a 14315 k. ú. Vinohrady na adrese Jugoslávská 181/17 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 9. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1958 stojící na pozemku parc. č. 1199 zaps. na LV 6574 a 6575 k. ú. Nové Město na adrese Na Moráni 1958/7 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 10. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1 zaps. na LV 6627 a 6628 k. ú. Nové Město na adrese Václavská 1748/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 11. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1462 stojící na pozemku parc. č. 1609 zaps. na LV 14325 a 14326 k. ú. Vinohrady na adrese Kladská 1462/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 12. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 6 stojící na pozemku parc. č. 301 zaps. na LV 14193 a 14194 k. ú. Vinohrady na adrese Lublaňská 6/55 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 13. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76 zaps. na LV 14422 a 14423 k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 1220/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 14. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430 zaps. na LV 14360 a 14361 k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 432/12 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 15. k Pravidlům veřejné soutěže o odkup obecních bytů v domech určených k prodeji aukcemi (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 16. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2015 - závěrečný účet (Jan Korseska, zástupce starostky)
 17. ke zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel - WOOD & Company investiční společnost, a.s. (Jan Korseska, zástupce starostky)
 18. ke zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (PIONEER Investments) (Jan Korseska, zástupce starostky)
 19. ke zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel - Česká spořitelna, a.s. (Jan Korseska, zástupce starostky)
 20. ke zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel - Československá obchodní banka, a.s. (Jan Korseska, zástupce starostky)
 21. ke zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel - Oberbank AG pobočka Česká republika (Jan Korseska, zástupce starostky)
 22. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 - obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2016 (Jan Korseska, zástupce starostky)
 23. ke zprávě Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II a ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2, o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2015 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 24. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 - motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 25. k nákupu a poskytnutí čtrnácti kusů fotoaparátů Olympus TG-860 s veškerým příslušenstvím pro Městskou policii hl. m. Prahy pro potřeby Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 26. k nákupu a darování testerů na zajištění přítomnosti drog ze slin nebo potu pro potřeby Policie České republiky Praha II a Městské policie Obvodního ředitelství Praha 2 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 27. k nákupu a darování pěti protipožárních obleků TIGER PLUS pro potřeby Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy se sídlem Praha 2 ul. Sokolská 62 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 28. k výroční zprávě Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 29. k výroční zprávě Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 30. k dodatku č. 6 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 31. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 32. k dodatkům ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol zřízených městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 33. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
 34. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2016 a I. čtvrtletí 2017 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 35. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sportu na období roku 2016 a I. čtvrtletí 2017 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 36. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti kultury pro rok 2016 a I. čtvrtletí roku 2017 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 37. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 38. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017(Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
 39. k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
 40. k poskytnutí účelových dotací Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
 41. k poskytnutí účelové dotace zapsanému spolku AKORD (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
 42. k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 253 v Praze 2, Šafaříkova 10 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 43. ke splátkové dohodě č. 4/2016 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 44. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 


 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 25.05.2016 – webadmin@praha2.cz